Spotkanie odbyło się z inicjatywy duszpasterza Rodziny Szkół, Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego. Organizatorem był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. Zaproszenie z informacją o programie spotkania zostało wysłane do 406 szkół. Do Radomia przyjechało 140 przedstawicieli z 82 szkół.7 stycznia 2005 r.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.00 uroczystą mszą Świętą w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, której przewodniczył Biskup Zygmunt Zimowski.

Po obiedzie w auli WSD odbyły się obrady, które rozpoczęły wystąpienia: Ks Bp. Zygmunta Zimowskiego, rektora WSD JM Ks. Wacława Depo oraz dyr. ZSI pani Haliny Marciniak. Następnie pani Małgorzata Gumińska przedstawiła dotychczasową działalność i osiągnięcia Rodziny Szkół.

Zasadniczym punktem obrad było powołanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. (szczegółowy protokół znajduje się w siedzibie Społecznej Rady). Przy zgłaszaniu kandydatur wzięto pod uwagę zarówno dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz Rodziny Szkół, reprezentację wszystkich typów placówek oświatowych jak również położenie geograficzne szkół.

Do Rady zostali powołani:

 • Halina Marciniak dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu;
 • Grażyna Dominiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni;
 • Hanka Gałązka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży;
 • Grzegorz Gorczowski sekretarz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach;
 • Zbigniew Gumiński inicjator powołania Rodziny Szkół;
 • Dorota Koncewicz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabinie;
 • Tadeusz Łuszczak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sułoszowej;
 • Zbigniew Masłoń dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu;
 • Jolanta Nawrocka dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie;
 • Andrzej Nowak dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem;
 • Marian Penar dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Klimkówce;
 • Wiesław Smereczyński dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie;
 • Elżbieta Stępień dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze;
 • Andrzej Ślósarz dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach;
 • Krzysztof Tur dyrektor Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Sejnach;
 • Halina Węgrzyn dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Poprzez głosowanie wszystkich obecnych podczas obrad jednogłośnie zatwierdzono skład Rady oraz zdecydowano, że Społeczna Rada Rodziny Szkół będzie mieściła się przy Zespole Szkół Integracyjnych im Jana Pawła II w Radomiu.

Pani Halina Marciniak zwróciła się z prośbą o przekazywanie w formie pisemnej zadań do zrealizowania przez Społeczną Radę.

Wszyscy uczestnicy naszego opłatkowego spotkania złożyli podpisy pod listem skierowanym do Ojca Świętego.

O godzinie 18.00 w Zespole Szkół Integracyjnych wystąpieniami J.E. Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego oraz wiceprezydent miasta Radomia pani Anny Szczepańskiej rozpoczęło się spotkanie opłatkowe. Po życzeniach zaprezentowany został program artystyczny. Uczniowie i chór Gaudium” działający przy ZSI wykonali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Po uroczystej kolacji odbyło się pierwsze spotkanie Społecznej Rady, która dokonała wyboru pani Haliny Marciniak na przewodniczącą.

Pan Krzysztof Pietrzyk, nauczyciel informatyki z Gimnazjum nr 2 w Myślenicach, zaprezentował projekt i zasady działania naszej przyszłej strony internetowej

Pani Hanka Gałązka, dyrektor SP na 10 w Łomży, omówiła sposób przekazania zeszytów zebranych w akcji „Dzieci Dzieciom” przeprowadzonej podczas IV pielgrzymki na Jasną Górę

Pan Zbigniew Gumiński przedstawił projekt wydania publikacji o Rodzinie Szkół w oparciu o dokumentację sztandarów szkół.

Pan Zbigniew Masłoń dyrektor SP nr 13 w Toruniu przekazał informacje związane z ogólnopolskim konkursem recytatorskim i rozdał regulaminy konkursu.

J.E. Ks. Bp Zygmunt Zimowski podał termin 5. pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę – 6 października 2005 r.

Będzie to już 5. spotkanie naszych społeczności szkolnych w Częstochowie, którego organizatorem będzie Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. Z tej okazji przeprowadzony zostanie otwarty konkurs plastyczny na znaczek i plakat pielgrzymkowy. Konkurs będzie realizowany przez Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu, szczegółowego regulaminu oraz nagród udziela pani Anna Maria Świstowska dyrektor szkoły: tel.: 084/6965215, 6970065 email: [email protected].

8 stycznia
W Zespole Szkół Integracyjnych odbyło się zebranie Społecznej Rady (szczegółowy protokół znajduje się w siedzibie Społecznej Rady). Po zapoznaniu się z propozycjami zadań, jakie złożyli na piśmie uczestnicy spotkania zostały podjęte następujące decyzje:

 1. Udzielono pełnomocnictwa pani Halinie Węgrzyn, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu w zakresie udzielania wszelkich informacji dotyczących tzw. „adopcji na odległość”. Szczegółowe informacje: – tel.: 018/4426440, 4426508 sp21 [email protected];
 2. Wykupienie domeny dla Rodziny Szkół zostało powierzone panu Andrzejowi Ślósarzowi, dyrektorowi Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej będzie następowało po przesłaniu ich na adres skrzynki Rodziny Szkół: [email protected] i zaakceptowaniu przez Społeczną Radę Rodziny. Szczegółowe informacje: – tel.: 012/2740270, fax: 2740612; [email protected]
 3. Sprawy związane ze znalezieniem odpowiedniego serwera dla strony internetowej powierzono panu Zbigniewowi Gumińskiemu;
 4. Ustalono, że opracowaniem i wydaniem oficjalnej publikacji o Rodzinie Szkół w oparciu o dokumentację sztandarów szkół zajmie się pan Zbigniew Gumiński. Szczegółowe informacje: – tel.: 601319048 [email protected];
 5. Organizację wyjazdu młodzieży do Kolonii na spotkanie z Ojcem Świętym w ramach Światowych Dni Młodzieży powierzono panu Wiesławowi Smereczyńskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie Szczegółowe informacje: – tel.: 023/6973333, [email protected];
 6. Została zaakceptowana propozycja pana Zbigniewa Gumińskiego dotycząca założenia księgi gości Rodziny Szkół.

Halina MARCINIAK
Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych
im. Jana Pawła II w Radomiu

Zebrani skierowali okolicznościowy list na ręce Ojca Świętego.

List do Ojca Świętego

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty
Jan Paweł II

Citta del Vaticano

Ukochany Ojcze Święty,
Jako przedstawiciele Rodziny Szkół, które obrały Ciebie Ojcze Święty za Patrona spotkaliśmy się w dniach 7-8 stycznia w Radomiu. Przybyliśmy tu na zaproszenie naszego duszpasterza J.E. Ks. Bp Zygmunta Zimowskiego oraz pani Haliny Marciniak, dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W tym szczególnie rodzinnym okresie Bożonarodzeniowym wzięliśmy udział w Mszy Świętej odprawianej również w Twoich Ojcze Święty intencjach, przez naszego duszpasterza w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego oraz w spotkaniu opłatkowym w Zespole Szkół Integracyjnych.

Nasza ponad sześcioletnia tradycja zaowocowała powołaniem Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, która będzie koordynować pracę między zjazdami.

Zapewniając Cię o naszej modlitwie, pragniemy złożyć Ci, Umiłowany Ojcze Święty, nasze najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech dobry Bóg obdarzy Cię zdrowiem, a czas kolejnego roku niech pozwoli Ci zrealizować wszelkie Twoje Ojcze Święty zamierzenia.
Liczymy, że w tym Roku będziemy mogli spotkać się z Tobą w naszej Ojczyźnie.

Prosimy, byś zachował nas w swoim Ojcowskim Sercu.

List podpisany przez:
Duszpasterza Rodziny
Szkół im Jana Pawła II
Zygmunta Zimowskiego Biskupa Radomskiego
oraz
Wszystkich obecnych na spotkaniu